fbpx
Sos. Dudesti-Pantelimon nr. 44, 033094, Bucuresti, România

Termeni si conditii

 1. Definiții. Scop

1.1. Prezentul document conține termenii și condițiile pentru prestarea de servicii online de către www.navin.ro/, in continuare “Noi”.

1.2. Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

” Prestatorul”

înseamnă SC SERDIM SOLUTIONS SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Str. Becatei nr.2, bloc R4, scara F, et.1, ap. 282, sector 3, Bucuresti, având CIF RO 34831217 si Nr. Reg. Com.:J40/9340/2015, este o societate înregistrată și care activează în temeiul legilor din România și care are obiectul de activitate: Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere (Cod CAEN: 4644)

“Comanda”

înseamnă o comandă plasată de Utilizator prin intermediul Platformei prin care Utilizatorul îşi exprimă angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe Servicii, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu “Noi” printr-un mijloc de comunicare la distanță.

“Cont”

înseamnă secțiunea din Platformă accesibilă Utilizatorului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Utilizatorului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Utilizator și istoricul Utilizatorului în Platformă (e.g., Comenzi anterioare, facturi fiscale etc.).

“Contract”

înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Prestator şi Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Servicii de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator şi acceptarea ei de către Prestator, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor noastre. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.

”Informaţiile Confidenţiale”

înseamnă orice informație în legătură cu Utilizator sau Prestator, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării. De asemenea, Informațiile Confidențiale înseamnă orice fel de informație cuprinsă în Livrabil, așa cum este mai jos definit.

“Platforma”

înseamnă site-ul web deținut de “Noi” având domeniul www.navin.ro/, prin intermediul căreia ne prezentam Serviciile/Produsele oferite spre prestare, iar Clienții pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Serviciilor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.

“Servicii”

înseamnă orice servicii care sunt oferite Utilizatorului în vederea achiziţionării, contra cost, prin intermediul Platformei.

“Specificații”

înseamnă orice detalii privind caracteristicile Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe Platformă.

“Utilizator”

„GDPR”

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

1.3. Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între www.navin.ro/  şi fiecare Utilizator care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi.

1.4. Titlurile sunt incluse în acest document pentru convenienţă şi nu vor afecta interpretarea acestuia.

1.5. www.navil.ro recomandă lecturarea cu atenţie de către toți potenţialii Clienţi a prezentului document ce conține termenii și condițiile aplicabile prestării online a Serviciilor.

1.6. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de politica de confidențialitate (“Politica de Confideţialitate“), care completează aceşti Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeţi în întregime Politica de Confideţialitate.

1.7. Utilizarea Platformei implică acceptarea expresă de către orice Utilizator a acestor termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate.

 • Prestatorul îşi rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe Platformă în secțiunea ”Termeni și condiții”.
 • Acești termeni şi condiții aplicabile prestării online de servicii sunt disponibile Utilizatorului pentru stocare şi reproducere.
 1. Politica Platformei. Caracteristici principale ale prestării online a serviciilor

2.1. Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Utilizator care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la Prestator unul sau mai multe Servicii, cu respectarea acestor termeni și condiţii.

2.2. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel www.navin.ro/ sau afiliații acestuia.

2.3. www.navin.ro/  îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, există suspiciuni de fraudă din partea Utilizatorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele www.navin.ro/ sau ale afiliaților acestuia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma.

2.4. Prestatorul își rezervă dreptul de refuza prestarea Serviciilor în scopuri ilicite și imorale. În acest sens în cazul în care Prestatorul consideră că solicitarea Serviciilor poate avea un scop imoral sau ilicit acesta va informa Utilizatorul despre refuzul de a presta Serviciilor și va returna contravaloarea acestora (dacă au fost achitate) fără costuri suplimentare.

2.5. Prestatorul va putea refuza prestarea Serviciilor și în cazul în care Utilizatorul abuzează de modul de completare a Serviciilor așa cum este explicat pe website și nu urmează instrucțiunile Prestatorului existente pe website cu privire la trimiterea unei comenzi.

2.6. Prin utilizarea Platformei şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, Utilizatorul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă (g., telefonic sau e-mail) prin care Prestatorul își derulează operațiunile.

2.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie Prestatorului, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Prestatorul va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Servicii și Specificațiile acestora prezentate pe Platformă.

2.8. Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Serviciilor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, Prestatorul va informa prin e-mail Utilizatorul care a plasat o Comandă, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.

2.9. www.navin.ro/ poate publica pe Platformă informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

2.10. Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.

2.11. Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor disponibile.

2.12. Comanda se consideră acceptată la momentul efectuării plății prin intermediul mijloacelor electronice de plată (prin intermediul unui transfer bancar, în acest din urmă caz comanda fiind considerată acceptată la momentul confirmării de către Prestator a debitării contului bancar de către Utilizator).

2.13. Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la suspiciunea de fraudă din partea Utilizatorului, neefectuarea plății sau imposibilitatea tehnică a Platformei de a furniza respectivele Servicii), Prestatorul își rezervă dreptul de a anula Comanda plasată de Utilizator. Într-o astfel de situaţie va înştiinţa de îndată Utilizatorul cu privire la modificarea intervenită iar Utilizatorul va putea să accepte ori să refuze modificarea Comenzii (în situația în care modificarea este de ordin temporal sub aspectul livrării Serviciilor). În cazul în care Utilizatorul refuză, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv rambursarea de către Prestator a oricăror sume încasate, dacă este cazul) și fără ca Prestatorul să aibă vreo răspundere față de Utilizator.

2.14. Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între Prestator și Utilizator, în momentul primirii de către Utilizator de la Prestator, prin intermediul poștei electronice a notificării privind efectuarea cu succes a plății Serviciilor. Plata Serviciilor se va putea face exclusiv conform instrucțiunilor afișate pe site, incluzând, dar fără a se limita la plata prin intermediul transferului bancar. Din Contract fac parte atât acești termeni şi condiţii cât şi orice înţelegeri ulterioare intervenite între Utilizator şi Prestator cu privire la o Comandă, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau pe suport fizic

2.15. Prestatorul pune la dispoziţia Utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Prestatorul se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă.

2.16. Prestatorul poate să adere oricând la coduri de conduită privind activitatea de furnizare online a Serviciilor urmând să aducă la cunoştinţa Clienţilor acest fapt şi să asigure posibilitatea Clienților de a consulta efectiv aceste coduri.

 1. Comenzile

3.1. Utilizatorul poate efectua Comenzi prin intermediul Platformei, exclusiv prin înregistrarea prealabilă a unui Cont, prin selectarea și adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături.

3.2. Utilizatorul va înregistra un Cont în secțiunea dedicată din Platformă. Prin înregistrarea unui Cont, Utilizatorul va gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale etc. Înregistrarea unui Cont se va putea face prin intermediul furnizării unei adrese electronice de e-mail și a unei parole aferente.

3.3. Adăugarea unui Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi.

3.4. Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către Utilizator a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Prestator astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și care pot fi consultate de către Utilizator cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii..

3.5. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi Utilizatorul recunoaşte în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.

3.6. Prin crearea unui Cont şi, după caz, finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Prestatorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Utilizatorului.

3.7. Serviciile achiziționate prin intermediul Platformei nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale.

3.8. Prestatorul poate anula Comanda plasată de către Utilizator, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Utilizatorului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a noastra față de Utilizator, în următoarele cazuri:

 • datele furnizate de către Utilizator cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;
 • Prestatorul consideră în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii Utilizatorul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii;
 • oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.
 1. Prețuri. Facturare. Plată

4.1 Prețurile Serviciilor afișate pe Platformă sunt exprimate în Lei și includ T.V.A. conform legislației în vigoare. Orice taxe de transport sau livrare nu sunt incluse. Prețurile valabile pentru Servicii sunt cele afișate pe Platformă în momentul finalizării unei Comenzi.

4.2. Vom putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii.

4.3. Prestatorul va emite Utilizatorului o factură pentru Serviciile livrate, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de catre Prestator.

4.4. Prestatorul va transmite Utilizatorului factura aferentă Comenzii pentru Serviciile vândute în format electronic (prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Utilizator în Contul său sau la adresa de e-mail specificată de către Utilizator la plasarea Comenzii), în funcție de opțiunea exprimată de Utilizator.

 1. Garanții

5.1. Utilizatorul ia la cunoștință și este de acord că Serviciile prestate (inclusiv opiniile, sfaturile, concluziile și soluțiile conținute de acestea atât în cuprinsul Livrabilului, cât și prin intermediul website-ului) nu sunt obligatorii pentru nicio autoritate publică sau privată (indiferent de tipul acesteia), persoane sau instituții ce prestează un serviciu public (inclusiv fără a se limita la oficiile naționale, regionale și locale ale Registrului Comerțului, notari publici, executori judecătorești, instituții bancare) ori pentru instanțele judecătorești sau pentru alte terțe părți.

5.2. Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că Serviciile prestate (inclusiv opiniile, sfaturile, concluziile și soluțiile conținute de acestea) nu constituie sau conțin (explicit sau implicit) o declarație, asigurare sau garanție a faptului că autoritățile publice sau private (indiferent de tipul acestora), persoane sau instituții ce prestează un serviciu public (inclusiv fără a se limita la oficiile naționale, regionale și locale ale Registrului Comerțului, notari publici, executori judecătorești, instituții bancare) ori pentru instanțele judecătorești sau pentru alte terțe părți vor fi de acord cu cele exprimate în cadrul Livrabilului sau al Serviciilor, că vor acționa într-un anumit mod sau că vor omite să acționeze.

5.3. De asemenea, Utilizator ia la cunoștință și acceptă că Serviciile prestate și Livrabilele oferite exonerează în totalitate Prestatorul de eventuale prejudicii ale Utilizatorului precum primirea unor amenzi în fața autorităților publice sau private, precum și a instanțelor judecătorești, neîndeplinirea la timp a unor anumite operațiuni sau nerespectarea unor termene dorite de către Utilizator. Termenele exprimate prin intermediul website-ului sunt pur orientative, iar Prestatorul este exclus de orice răspundere ar putea apărea ca urmare a nerespectării acestor termene. De asemenea, soluțiile oferite de către Prestator nu echivalează cu obligația unor terțe persoane (indiferent că sunt publice sau private) de a acționa într-un anumit mod, Prestatorul fiind exonerat în mod complet de orice răspundere în acest sens.

5.4. Toate Serviciile prestate de sau în numele Prestatorului se vor baza pe legile, reglementările, spețele, hotărârile și alte surse autorizate în vigoare la data la care respectivele Servicii sunt furnizate. Prestatorul va depune toate diligențele să mențină Serviciile oferite actualizate cu sistemul legislativ. Modificările ulterioare ale acestora (despre care Prestatorul nu are obligația de a informa Utilizatorul) pot avea drept rezultat ineficacitatea Serviciilor prestate de Prestator, pentru care Prestatorul este exonerat de răspundere.

5.5. Utilizatorul agreează în mod expres că Prestatorul nu va avea responsabilitatea de a monitoriza evenimente care apar după data predării Livrabilelor sau de a informa Utilizatorul despre impactul acestora asupra Serviciilor (inclusiv asupra opiniilor, sfaturilor, concluziilor și soluțiilor conținute de acestea) și nici nu va avea obligația de a actualiza orice consultanță acordată prin intermediul Serviciilor și/sau Livrabilelor.

 1. Dreptul de retragere al Utilizatorului

Conform legislației în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță, nu se asigură dreptul de retragere în cazul contractelor de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Utilizatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Prestator;

 1. Răspundere

7.1. Prestatorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Prestator a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Produselor livrate.

7.2. Prestatorul nu poate fi în niciun caz responsabil de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, punitivă sau exemplară în baza sau în legătură cu prezentul Contract, Serviciile sau Livrabilele.

7.3. Utilizatorul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării frauduloase a acestora de către un terț.

 1. Limitarea răspunderii

8.1. GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare și conține, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate să intervină. În prezent există foarte puține îndrumări cu privire la implementarea GDPR și este posibil ca Autoritățile de supraveghere să aibă puncte de vedere diferite față de cele exprimate în acest șablon. În ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instanțele de judecată vor interpreta Regulamentul. Având în vedere riscul semnificativ în caz de neconformare, respectiv amenda de până la 4% din cifra de afaceri sau 20.000.000 euro, oricare este mai mare, vă recomandăm să apelați la consultanță juridică și tehnică de specialitate pentru a ști cum să vă conformați dispozițiilor Regulamentului.

9.Sesizări și reclamații

9.1. Pentru sesizări sau reclamații legate de Serviciul achiziționat, Utilizatorul are la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Platformă.

9.2. Utilizatorul poate formula reclamaţii cu privire la Comenzi, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe Platformă. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Prestator în 30 (trei zeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

 1. Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul întelege şi acceptă să transmită date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții.

 1. Confidențialitate

11.1. Operatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezenta Nota de informare.

Calorifere de baie